Webbpolicy

Juridiskt ansvar

Detta är allmän information om juridiskt ansvar för BrainLits webbplats www.brainlit.comit.com. Observera att det kan finnas annat juridiskt ansvar och information på enskilda webbplatser för företag inom BrainLit.

Den information som publiceras på denna webbplats tillhandahålls av BrainLit AB och dess dotterbolag ("BrainLit") endast i informationssyfte och ska inte tolkas som råd eller rekommendationer, och denna webbplats ska inte användas som grund för beslut eller åtgärder. Innehållet är kanske inte heltäckande eller uppdaterat. All information tillhandahålls i god tro men UTAN VILLKOR AV NÅGOT TYP, UTTRYCKLIGT ELLER IMPLICERAT, och all användning av information eller material som finns på denna webbplats sker på användarens egen risk. 

Ingenting på denna webbplats ska anses utgöra en uppmaning att investera eller på annat sätt handla med värdepapper i BrainLit. De faktiska resultaten och utvecklingen kan skilja sig väsentligt från de framåtblickande uttalanden som görs på denna webbplats (se nedan). Tidigare kursutveckling av värdepapper får inte användas som en vägledning för framtida utveckling.

BrainLit garanterar inte att tillgången till denna webbplats kommer att vara tillgänglig hela tiden, eller att denna webbplats eller den server som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Genom att använda denna webbplats godkänner du de villkor som anges här. Du bör därför noggrant läsa igenom denna webbpolicy i sin helhet innan du börjar använda webbplatsen och därefter regelbundet, eftersom BrainLit kan komma att göra ändringar och uppdateringar av denna.

Framåtblickande uttalanden

Denna webbplats kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden om framtida verksamhet, resultat eller marknadsförhållanden. Sådana framåtblickande uttalanden har baserats på våra åsikter och förväntningar om framtida händelser endast vid den tidpunkt då uttalandena gjordes. Det kan inte garanteras att sådana förväntningar kommer att förverkligas. Eftersom framtidsinriktade uttalanden innefattar antaganden och uppskattningar som är föremål för kända och okända risker och osäkerheter, kan utfallet skilja sig väsentligt från vad som anges i uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på annat sätt, förutom om det krävs enligt lag eller börsregler.

Upphovsrätt och varumärken

Om inte annat anges är innehållet på denna webbplats upphovsrätt, relaterad rätt eller annan immateriell rättighet som tillhör BrainLit. Detta gäller även varumärket "BrainLit" och andra logotyper och varumärken som kan förekomma på denna webbplats. BrainLits logotyper, varumärken, upphovsrättsskyddade verk och relaterade rättigheter får inte användas eller reproduceras utan vårt skriftliga förhandsgodkännande. Alla rättigheter förbehållna.

Om du skickar information eller material till oss via den här webbplatsen bör du notera att BrainLit kan använda sådan information och sådant material över hela världen, utan tidsbegränsning (eller åtminstone i 50 år), göra ändringar i dem, publicera dem och kan även överföra och på annat sätt förfoga över dem till tredje part. Ingen ersättning kommer att betalas till dig för sådan användning. Genom att skicka information eller material till oss via denna webbplats godkänner du BrainLits ovannämnda användning och garanterar att du har rätt att skicka informationen eller materialet till BrainLit i enlighet med detta.

Meddelande om uppgiftsskydd

Personuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress) och icke-personuppgifter (t.ex. ditt operativsystem och din webbläsare) som lämnas till BrainLit AB via denna webbplats kommer endast att användas av företag inom BrainLit, dess underleverantörer och tjänsteleverantörer.

På BrainLits webbplats kan du bland annat använda kontaktformulär för att kontakta BrainLit, prenumerera på pressmeddelanden och skicka in jobbansökningar. När du kontaktar, prenumererar eller lämnar sådana ansökningar ber vi dig att ange de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla din begäran och eventuella framtida kontakter om samma fråga eller, om så överenskommits, andra frågor (t.ex.namn, e-post, telefonnummer och annat). BrainLit använder dina personuppgifter endast för att uppfylla dessa relevanta syften. Observera vidare att om du har prenumererat på våra pressmeddelanden och om du väljer att avsluta din prenumeration kommer dina personuppgifter att raderas.

För att bättre förstå beteendet och behoven hos besökarna på denna webbplats kan BrainLit, dess underleverantörer och tjänsteleverantörer också behandla dina personuppgifter för att övervaka användningen av webbplatsen, registrera trafiken till och från webbplatsen och för att undersöka och utvärdera användarnas demografi, geografiska läge, intressen och beteende när det gäller BrainLits webbplats och nuvarande och framtida produkter. För att undvika tvivel är demografi, geografisk plats, intressen och beteende inte kopplade till någon specifik enskild person och registreringen kan när som helst avaktiveras i webbläsarens inställningar.

Behandlingen av dina personuppgifter kan inbegripa överföringar utanför EES till jurisdiktioner som kanske inte har en adekvat skyddsnivå. Genom att använda denna webbplats godkänner du den användning av dina personuppgifter som beskrivs i denna webbpolicy (inklusive överföring av dina personuppgifter utanför EES).

Dina rättigheter och hur du kontaktar oss

En gång om året kan du kostnadsfritt få information om de personuppgifter som BrainLit behandlar och som rör dig som registrerad. Dessutom har du alltid rätt att i) begära rättelse av felaktiga uppgifter, ii) ändra uppgifter som du tidigare har lämnat, iii) återkalla ett beviljat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter eller att du inte vill få fortsatt information från BrainLit. Om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas så snart som möjligt.

BrainLit AB, org.nr 556902-2014, Scheelevägen 34, 223 63 Lund, Sverige, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta BrainLit AB om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan.